top of page

HISTORIA

Technologie Mobilne

Blooming Technologies została powołana w roku 2003 w celach realizacji projektów budowy sieci telekomunikacji mobilnej w Polsce i zagranicą. Spółka wzięła udział w wielu przedsięwzięciach polegających ma planowaniu, projektowaniu, budowie, integracji, optymalizacji, migracji, rozwoju oraz kompleksowego zarządzania inwestycjami z dziedziny Telco dla globalnych partnerów, dostawców technologii oraz operatorów sieci. Wśród klientów i kontrahentów usług zrealizowanych przez spółkę znaleźli się Ericsson, Nokia Corporation, Lucent Technologies, Saudi Telecom, Warid Telecom, Telefonica, Vodafone, Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa i inni.

Projekty Budowlane

Blooming Technologies rozwijała przedsiębiorstwa swoich klientów z branży budowlanej poprzez bieżącą koordynację i zarządzanie operacyjne ich organizacji. Z wykorzystaniem własnych relacji gospodarczych i zgromadzonego doświadczenia Spółka reprezentowała swoich klientów, biorąc czynny udział w pozyskiwaniu kontraktów budowlanych oraz poszerzaniu bazy kontrahentów w kraju i zagranicą. Ponadto budowała wizerunek, prowadziła działania marketingowe i reprezentowała klientów w relacjach handlowych, składała oferty współpracy i nadzorowała postępowania przetargowe.

Fundusze Europejskie

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie zdobyte w projektach europejskich, w tym przy współpracy z ramowymi kontraktorami Komisji Europejskiej, Spółka współdziałała oraz świadczyła usługi beneficjentom pomocowych funduszy przed i poakcesyjnych, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, administracji publicznej i organizacji pozarządowych (Ministerstwo Łączności, Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Poczta Polska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji):

 

  • Usługi doradcze dla firm biorących udział w przetargach unijnych w zakresie monitoringu przetargów bieżących i planowanych 

  • Przygotowania kompletnej dokumentacji przetargowej, nadzoru formalno-proceduralnego do momentu złożenia oferty

  • Realizacja projektów od strony formalno-prawnej i organizacyjnej

 

W zakresie pomocy firmom ubiegającym się o dofinansowanie z funduszy pomocowych Komisji Europejskiej (przedakcesyjnych, strukturalnych, Funduszu Spójności etc.) Blooming Technologies świadczyła następujące usługi oraz udzielała konsultacji tj.:

 

  • Określenie programu, priorytetu i działania, z których dana inwestycja może uzyskać dofinansowanie

  • Określenie wydatków, które kwalifikują się do dofinansowania

  • Sporządzenie nowego lub weryfikacja istniejącego biznesplanu

  • W przypadku niektórych inwestycji sporządzenie oceny ich wpływu na środowisko

  • Sformułowanie uzasadnienia dla składanego wniosku w taki sposób, aby był zgodny z politykami horyzontalnymi UE

  • Zapoznanie ze strukturą aplikacyjną wniosku

  • Kompleksowa obsługa w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych dla przedsiębiorstw

bottom of page