top of page

ENERGIA ODNAWIALNA

W obliczu zmian klimatyczno-środowiskowych i wzrastających potrzeb energetycznych Blooming Technologies rozwinęła kompetencje w dziedzinie planowania, projektowania i zarządzania budową biogazowni rolniczych, wykorzystujących pozostałości produkcji rolnej do wytwarzania biogazu, z którego otrzymywana jest energia elektryczna i cieplna oraz elektrowni fotowoltaicznych, przetwarzających energię słoneczną w elektryczną. 

Spółka świadczy usługi doradcze i zarządcze na wszystkich etapach realizacji inwestycji:

 

  • Opracowanie biznes planu dla zamierzenia inwestycyjnego

  • Analiza i wybór miejsca dla inwestycji

  • Negocjacje i zawarcie umów na dzierżawę z właścicielami gruntu (na okres 29 lat)

  • Uzyskanie warunków przyłączenia do Operatora sieci elektroenergetycznej

  • Wykonanie projektu budowlanego 

  • Podpisanie umowy na odbiór energii (elektrycznej i/lub cieplnej)

  • Uzyskanie dofinansowania na realizację inwestycji

  • Przeprowadzenie przetargu na budowę

  • Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy

  • Generalne wykonawstwo lub nadzór inwestorski

Pole rolnictwo
bottom of page